Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen uskonnonopettajainliitto ry:n lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän (OKM 2012:6) ehdotuksista.   

Lausunto

Suomen uskonnonopettajain liitto ry (SUOL ry) on tyytyväinen työryhmän esitykseen uusista perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Uskonnon asema oppiaineena tunnustetaan siinä sekä perusteluissa että varsinaisessa tuntijaossa. Työryhmän esitys, jossa uskonnon tuntimäärä säilyy ennallaan, mahdollistaa uskonnon oppiaineen kehittämisen sekä opetussuunnitelmallisesti että didaktisesti vastaamaan entistä paremmin muuttuvan ja globalisoituvan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin.

Tuntijako

Vuosiluokille 1-2 työryhmä esittää uskontoa 3 vuosiviikkotuntia (vkt). Perusteluissaan työryhmä mainitsee täten mahdollistuvan nykyistä paremmin tutustumisen ympäröivään monikulttuuriseen maailmaan. Myös lapsen eettinen pohdinta ja kehittyminen saavat kaipaamaansa tilan. Vuosiluokille 3-6 työryhmä esittää 5 vkt uskontoa. Tämä tarkoittaa yhtä vkt:a jokaiselle vuosiluokalle ja yhdelle vuosiluokalle 2 vkt:a uskontoa. SUOL ry:n mielestä kahden vkt:a tuntimäärä olisi hyvä sijoittaa jollekin tietylle vuosiluokalle (esim. vuosiluokalle 6) valtakunnallisesti. Tämä helpottaisi opetussuunnitelmien ja lukujärjestysten laadintaa erityisesti monikulttuurisissa kouluissa. Nivelkohdan sijainti vuosiluokkien 6 ja 7 välillä on tervetullut uudistus. On kuitenkin huolehdittava siitä, että aineenopettajan työskentely vuosiluokilla 1-6 mahdollistuu erityisesti yhtenäiskouluissa. Tähän viittaa maininta työryhmän muistion sivulla 36. Siinä todetaan, että nivelkohtia ei ole tarkoitettu ohjaamaan opetusta luokanopetuksen ja aineenopetuksen kesken. Vuosiluokilla 7 – 9 uskontoa opetetaan yhteensä 3 vkt:a. Tämä säilyttää tilanteen ennallaan. Vähintään yhden vkt:n opettaminen vuosiluokalle auttaa uskonnon aineenopettajien työllistymistä ja takaa uskonnon aineenopettajille työrauhan. Parempi vaihtoehto olisi siirtää painopistettä vuosiluokille 7 – 9 vuosiluokkien 1 – 6 puolelta. Oppilaiden maailmankatsomuksellisen ajattelun ja kognitiivisen kehityksen kannalta uskonnon painottaminen myöhemmille vuosiluokille olisi perusteltua.

Uskonto on perusopetuksessa vahvasti painottunut vuosiluokille 1-6. SUOL ry:n mielestä luokanopettajien aineenhallinnalliseen ja uskonnon didaktiseen koulutukseen tulee ohjata tarpeellinen määrä varoja tuntijaon ja opetussuunnitelmien muuttuessa.

Aihekokonaisuudet

Työryhmä esittää aihekokonaisuuksien opettamiselle vuosiluokille 7 – 9 yhtä vkt:a. SUOL ry:n mielestä tämä on hyvä ja oikeansuuntainen ratkaisu, koska opetuksen järjestäjälle on annettu vapaus hyödyntää tätä resurssia esim. koulukohtaisiin lukujärjestyksen ulkopuolella toteutettaviin kansainvälisyyskasvatuksen projekteihin. Kaikissa kouluissa tällaisia projekteja ei kuitenkaan järjestetä ainakaan jokaisena lukuvuotena ja silloinkin ne usein koskevat vain pientä oppilasjoukkoa. Opetuksen tasa-arvoisen toteutumisen kannalta olisikin ensiarvoisen tärkeää, että opetussuunnitelmassa olisi valmiina ehdotuksia eri oppiaineiden yhteisistä aihekokonaisuuksiin keskittyvistä integroivista kursseista. Tällainen kurssi voisi olla esim. uskonnon ja yhteiskuntaopin yhteinen fyysisten ja psyykkisten elämänhallintataitojen kurssi.

Valinnaisuus

Pakollisten opintojen lisääntyminen, ja osan valinnaisuudesta rajaaminen koskemaan vain taide- ja taitoaineita, vähentää muiden oppiaineiden mahdollisuuksia tarjota valinnaisia opintoja. Mahdollisuus näiden opintojen tarjoamiseen vähenee huomattavasti myös siksi, että kaavailtua perusopetuksen kokonaistuntimäärää ei nostettu. Työryhmän ehdotus kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden yhteisten oppiaineiden syventävien ja soveltavien valinnaisten kurssien tarjoamiseen ja kannustaa näiden valintaan. On erinomaista, että myös muilla kuin taide- ja taitoaineilla on mahdollisuus tarjota oppilaille valinnaisia opintoja. Tämä on oikeaa valinnaisuutta.

Helsingissä   21.3. 2012

 

Saara Mäkelä  

SUOL ry:n puheenjohtaja  

Elina Ruoko

SUOL ry:n toiminnanjohtaja