Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

 Viite: OKM/85/040/2012

Lausuntopyyntö 10.01.2014

Lausunto lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän muistiosta ”Tulevaisuuden lukio. Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako” (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:14)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

 

Tulevaisuuden lukion on oltava yleissivistävä ja tarjottava monipuolista ja laadukasta katsomusopetusta.

1. Lukion yleissivistävyyttä ei saa vaarantaa.

Suomen uskonnonopettajain liiton näkemyksen mukaan lukion valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän esittämät muutokset kaventavat ratkaisevasti lukion yleissivistävyyttä. Työryhmän esityksessä lukiossa opetettavat reaaliaineet on jaettu oppiainekoreihin, ja pakollisen kurssien määrä on laskettu erittäin alhaiseksi. Myös reaaliaineiden valtakunnallisia syventäviä kursseja on merkittävästi karsittu. Tulevaisuuden lukion tulisi kasvattaa monipuolisesti sivistyneitä osaajia. Tämän vuoksi pakollisia kursseja on jatkossakin oltava tarjolla kaikissa oppiaineissa. Samalla on taattava se, että lukiossa opettavat jatkossakin korkeasti koulutetut ja pätevät opettajat.

Liittomme kokee työryhmän tuntijakoesityksen perustelutekstin ja varsinaisten muutosehdotusten olevan ristiriidassa keskenään. Työryhmän pyrkimyksenä on mahdollistaa opiskelijoiden syvempi perehtyminen tiettyihin oppiaineisiin lisäämällä valinnaisuutta. Toisaalta korostetaan yleissivistyksen turvaamista. Kaikissa esitetyissä tuntijakomalleissa reaaliaineiden pakollisten sekä valtakunnallisten syventävien kurssien yhteismäärää kuitenkin vähennetään. Tämä paitsi kaventaa yleissivistystä, myös vaikeuttaa opiskelijoiden syventymistä tiettyjen aineiden opiskeluun ja sotii siten työryhmän tavoitteita vastaan.

Tuntijakotyöryhmän esitys vaarantaa opiskelijoiden alueellisen yhdenvertaisuuden. Pitkälti valinnaisuuden varaan rakentuva lukio asettaa suuria haasteita riittävän tiiviin lukioverkon säilyttämiselle ja heikentää samalla lukiokoulutuksen asema itsenäisenä koulumuotona. Uudistusehdotus vähentää etenkin pienten ja keskisuurien lukioiden koulutuksen järjestämisen ennakoitavuutta. Keskeinen kysymys on, miten taata monopuolinen, opiskelijoiden todellisia valintoja mukaileva kurssitarjonta ja pätevä opetus, jos eri kurssien kysyntä vuosittain vaihtelee merkittävästi. Riskinä on, että opiskelijat asettuvat alueellisesti eriarvoiseen asemaan suhteessa laadukkaaseen opetukseen ja jopa yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Pakollisista kursseista luopuminen johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija joutuu liian varhain tulevaisuuden kannalta ratkaisevien päätösten eteen. Vaarana on toisaalta aikainen urautuminen ja kapea-alaisuus, toisaalta lukio-opintojen täydentämisen tarve myöhemmin selkeytyvien jatko-opintosuunnitelmien vuoksi ja sitä kautta työelämään siirtymisen viivästyminen. Nuoren itsetuntemus, ajattelutaidot sekä elämään ja ammatinvalintaan liittyvät arvovalinnat selkiytyvät ja syvenevät lukioaikana. Omien valintojen tekeminen edellyttää kykyä tarkastella eri oppiaineita kypsemmällä tavalla. Monipuolinen ja myös pakollisista kursseista rakentuva opinto-ohjelma antaa mahdollisuuden tutustua uusiin oppiaineisiin ja saada uusia näkökulmia myös tuttuihin oppiaineisiin. Kaikille yhteisten kurssien vähentäminen sen sijaan heikentäisi myös lukion yhteisöllisyyttä, mikä on yksi opiskelijahyvinvoinnin kulmakivistä.

Tuntijakotyöryhmän esittämät opintojen alkuun tarkoitetut oppiaineryhmien yhteiset teemakurssit jäävät helposti eri oppiaineiden esittelykursseiksi. Suomen uskonnonopettajain liitto pitää parempana vaihtoehtona oppiainerajat ylittävien teemakurssien järjestämistä koulukohtaisina soveltavina kursseina, jolloin voidaan luoda yhteyksiä eri oppiaineiden välille esimerkiksi ilmiöpohjaisen opiskelun kautta.

 

2. Tulevaisuuden lukiossa tarvitaan monipuolista ja laadukasta katsomusopetusta.

Uskonto oppiaineena antaa valmiuksia oman kulttuurin ymmärtämiseen ja sen kriittiseen tarkasteluun, eri katsomuksia edustavien ihmisten kohtaamiseen sekä eettiseen analyysiin ja vastuuseen kasvamiseen.  Suomen uskonnonopettajain liiton mielestä on tärkeää, että jokainen lukio-opiskelija saa katsomuksellisesta taustastaan riippumatta monipuoliset, tieteelliseen tutkimukseen perustuvat uskontoihin, katsomuksiin ja etiikkaan liittyvät tiedot ja taidot.

Liittomme katsoo, että kaikille välttämättömiä uskonnon kursseja ovat 1) maailmanuskontojen, 2) kristinuskon kulttuurivaikutusten ja globaalin nykytilanteen sekä 3) uskontojen ja katsomusten etiikan kurssit. Tuntijakotyöryhmän esittämissä vaihtoehdoissa uskontoa tarjotaan kuitenkin vain yksi pakollinen kurssi.  Sen puitteissa ei ole mahdollista saavuttaa riittävää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää sivistystä, jota lukion päättävä nuori aikuinen tarvitsee työelämässä tai jatko-opinnoissaan. Lisäksi työryhmä on kaikissa ehdotetuissa malleissaan kaventamassa lukion uskonnon kokonaisoppimäärää karsimalla myös uskonnon valtakunnallisia syventäviä kursseja. Mielestämme kolmen pakollisen kurssin tarjoamia ydintietoja on voitava syventää vähintään kahdessa valtakunnallisessa syventävässä kurssissa. 

Yhteiskuntamme monikulttuurisuus merkitsee myös moniuskontoisuutta, ja uskontohin ja kulttuureihin liittyviä tietoja ja taitoja tarvitaan nykyään lähes kaikilla työelämän aloilla. Uskonto on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä ihmisten maailmankuvaa ja etiikkaa muovaavista tekijöistä. Uskontoihin liittyvä yleissivistys on siis globaali kansalaistaito. Elämän perimmäiset kysymykset koskettavat jokaista, ja niiden pohtimiselle tulee olla tilaa tulevaisuuden lukiokoulutuksessa. Katsomusopetuksen kurssit ovat paikka näiden kysymysten käsittelylle myös lukiossa. Tuntijakotyöryhmä korostaa esityksessään yleissivistyksen vahvistamista, lisääntyvän kansainvälistymisen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia pohtia ja ratkaista eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Uskonnon pakollisten kurssien ja kokonaiskurssimäärän vähentäminen on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. 

Tieto omasta ja muista uskonnoista sekä kulttuureista lisää ymmärrystä ihmisten välillä, mikä puolestaan vähentää ennakkoluuloja ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Etiikkaan liittyvät tiedot ja taidot ovat myös olennainen osa ihmisoikeuskasvatusta. Helmikuussa 2014 julkaistavissa toimenpidesuosituksissaan Eduskunnan oikeusasiamiehen alainen Ihmisoikeuskeskus suosittaakin katsomusopetuksen resurssien lisäämistä lukiokoulutuksessa.

Syksyllä 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan lukiolaiset pitävät uskonnon oppiainetta yleissivistävänä ja näkevät sillä olevan tärkeitä tehtäviä. Näitä ovat erityisesti uskonto- ja kulttuuritiedon tarjoaminen sekä apu henkilökohtaisen maailmankatsomuksen muodostuksessa. Lukiolaisten enemmistö arvioi, että uskontotunneilla oppii ymmärtämään eri tavoin ajattelevia ja tuntemaan erilaisia kulttuureja.

Yhteiskunnan kannalta ei ole yhdentekevää, millaisin tiedoin ihmiset uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä mielipiteitään muodostavat. Koulussa tarjottava uskonnonopetus varmistaa uskontoihin liittyvän sivistyksen tiedepohjaisuuden sekä sen, että aihetta opettavat asiantuntevat ja pätevät opettajat. Katsomuksellinen yleissivistys taataan sillä, että katsomusopetukselle annetaan lukion tavoitteissa ja tuntijaossa riittävät resurssit ja painoarvo. 

 

3. Lopuksi

SUOL ry:n mielestä lukio on säilytettävä yleissivistävänä ja pakollisten kurssien määrä pidettävä nykyisellä tasolla. Uskonnonopetuksen kohdalla tämä tarkoittaa kolmea pakollista kurssia. Uskontojen ja katsomusten ydintiedot on opetettavissa kolmessa pakollisessa lukiokurssissa siten, että kurssit muodostuisivat 1) maailmanuskontoja, 2) kristinuskon kulttuurivaikutuksia ja globaalia nykytilannetta sekä 3) uskontojen ja katsomusten etiikkaa käsittelevistä kursseista. Lisäksi ydintietoja tulee pystyä syventämään vähintään kahdessa syventävässä kurssissa.

 

Helsingissä 31.1.2014

Anna Saurama, puheenjohtaja, Suomen uskonnonopettajain liitto ry

 

Lausunnon keskeinen sisältö:

Tulevaisuuden lukion on oltava yleissivistävä.

• Suomen uskonnonopettajain liiton mielestä lukion yleissivistävyyttä ei saa vaarantaa. Näkemyksemme mukaan lukion tavoitteita ja tuntijakoa valmistelleen työryhmän esittämät muutokset kaventavat ratkaisevasti lukion yleissivistävyyttä reaaliaineiden pakollisten kurssien vähentämisen tai poistamisen vuoksi. 

• Tuntijakotyöryhmän esitys vaarantaa opiskelijoiden alueellisen yhdenvertaisuuden. Pitkälti valinnaisuuden varaan rakentuva lukio asettaa suuria haasteita riittävän tiiviin lukioverkon säilyttämiselle ja heikentää samalla lukiokoulutuksen asema itsenäisenä koulumuotona. 

• Pakollisista kursseista luopuminen johtaa tilanteeseen, jossa opiskelija joutuu liian varhain tulevaisuuden kannalta ratkaisevien päätösten eteen. Monipuolinen ja myös pakollisista kursseista rakentuva opinto-ohjelma antaa mahdollisuuden tutustua uusiin oppiaineisiin ja saada uusia näkökulmia myös tuttuihin oppiaineisiin. 

 

Tulevaisuuden lukiossa tarvitaan monipuolista ja laadukasta katsomusopetusta.

• SUOL ry:n mielestä lukio on säilytettävä yleissivistävänä ja pakollisten kurssien määrä pidettävä nykyisellä tasolla. Uskonnonopetuksen kohdalla tämä tarkoittaa kolmea pakollista kurssia.  Pakollisten kurssien tarjoamia ydintietoja on voitava syventää vähintään kahdessa syventävässä kurssissa.

• Uskonto oppiaineena antaa valmiuksia oman kulttuurin ymmärtämiseen ja sen kriittiseen tarkasteluun, eri katsomuksia edustavien ihmisten kohtaamiseen sekä eettiseen analyysiin ja vastuuseen kasvamiseen.  

• Yhteiskuntamme monikulttuurisuus merkitsee myös moniuskontoisuutta, ja uskontoihin ja kulttuureihin liittyviä tietoja ja taitoja tarvitaan nykyään lähes kaikilla työelämän aloilla.

• Tieto omasta ja muista uskonnoista sekä kulttuureista lisää ymmärrystä ihmisten välillä, mikä puolestaan vähentää ennakkoluuloja ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. 

• Yhteiskunnan kannalta ei ole yhdentekevää, millaisin tiedoin ihmiset uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä mielipiteitään muodostavat.