Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

OAJ:n vastaus alla

---

SUOL ry on laatinut yhdessä

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n,
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry:n,
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n sekä
Psykologianopettajat PSOP ry:n

kanssa opettajien ammattiliitto OAJ:lle vetoomuksen, jossa esitetään luopumista opettajien erisuuruisista opetusvelvollisuuksista.

Vetoomus:

Hyvä vastaanottaja,

vetoamme opettajien ammattiliitto OAJ:öön, jotta opettajien palkkauksessa luovuttaisiin erisuuruisista opetusvelvollisuuksista.

Erisuuruiset opetusvelvollisuudet ovat vuosikymmenten takaista perua, jolloin käytetyt opetus- ja arviointimenetelmät olivat erilaiset kuin nykyisin. Perustelu eri aineenopettajaryhmien erilaiselle kohtelulle on vanhentunut.

Reaaliaineita opettavien opettajien palkka ei määräydy oikeassa suhteessa tehdyn työn määrään. Työn määrä kasvaa kertautuvasti johtuen seuraavista tekijöistä:

  • korkea opetusvelvollisuus
  • oppiaineiden pieni vuosiviikkotuntimäärä, mistä seuraa suuri opetettavien ryhmien määrä eli suuri määrä oppilaita/opiskelijoita
  • suuret ryhmäkoot
  • kokeellisen oppimisen lisääntyminen entisestään uudessa opetussuunnitelmassa
  • uuden opetussuunnitelman edellyttämät arviointikäytänteet (oppimisprosessin arviointi, jatkuva arviointi)
  • ainereaalikoe, joka on lisännyt lukion opettajien työmäärää

Opettajien voimavaroja kuluttaa poikkeuksellisen suuri oppilas/opiskelijakontaktien määrä sekä lisääntynyt arviointityö, kuten kokeellisten töiden, kokeiden, oppimispäiväkirjojen, esseiden ja tutkielmien tarkastaminen ja korjaaminen sekä muiden suoritusten ohjaus. Kokeellisen oppimisen, ilmiölähtöisen opetuksen, yksilöllisten ja toiminnallisten työtapojen lisääminen edellyttää opettajalta yhä enemmän valmistelutyötä. Reaaliaineiden opettajat voivat myös aiempaa harvemmin käyttää valmista opetusmateriaalia. Opetusmateriaali vanhenee nopeasti, joten sitä on tuotettava ja päivitettävä jatkuvasti. Opettajan on myös jatkuvasti kehitettävä osaamistaan ja etsittävä opetuskäyttöön sopivaa aineistoa.

Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden välisten raja-aitojen kaatamista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi eri oppiaineiden yhteisten kurssien järjestämistä sekä erilaisten teemakurssien opettamista. Ei voida perustella, miksi samasta kurssista opettajat voivat saada erisuuruista tuntipalkkaa. Opettajien ammattijärjestö OAJ:n tulisi palkkaneuvotteluissa huomioida maailman muuttuminen ja toimia aktiivisesti tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseksi sekä vanhentuneiden käytäntöjen purkamiseksi. Toivomme, että voisimme edistää asiaa hyvässä yhteistyössä. Keskustelisimme mielellämme asiasta sekä neuvottelijoiden että OAJ:n johdon kanssa.

Helsingissä 11.10.2016

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.
Psykologianopettajat PSOP ry.
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry.

Yhteystiedot:

BMOL, puheenjohtaja Sirpa Lappalainen, lappalainen.bmol(a)gmail.com
FETO, puheenjohtaja Ukri Pulliainen, ukri.pulliainen(a)edu.hel.fi
HYOL, puheenjohtaja Jari Aalto, jari.aalt(a)edu.hel.fi
PSYLI, puheenjohtaja Pia Räsänen, pia.rasanen(a)ouka.fi
SUOL, puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen, puheenjohtaja(a)suol.fi

---

OAJ:N VASTAUS

BMOL ry
FETO ry
HYOL ry
PSOP ry
SUOL ry  

Re: Kannanottonne 11.10.2016 koskien eri suuruisista opetusvelvollisuuksista luopumista opettajien palkkauksessa 

Opetusala on ollut voimakkaan muutoksen kohteena jo pidemmän aikaa. Nykyiset työaika- ja palkkausmallit eivät enää kaikilta osiltaan vastaa muuttunutta tilannetta.

OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta on käsitellyt 1.11.2016 kannanottoanne 1.11.2016 ja OAJ:n hallitus 14.11.2016 pidetyissä kokouksissaan. 

OAJ:n näkemyksen mukaan palkka- ja työaikamalleja-, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon opettajan muuttuneen työn vaatimukset. Tämä edellyttää järjestön aktiivista kehittämis- ja neuvottelutoimintaa kaikilla OAJ:n sopimusaloilla.

OAJ neuvottelee tällä hetkellä OVTES:n perusopetuksen vuosityöaikakokeiluja koskevasta työaikamallista. Kokeiluja on tarkoitus käynnistää lukuvuoden 2017-2018 alusta. Neuvoteltavalla kokeilumallilla on tarkoitus luopua opetusvelvollisuuksiin perustuvasta työaikajärjestelmästä. Kokeilujen tuloksien perusteella haetaan parasta mahdollista työaikamallia. 

Työaikakokeilujen käynnistämisestä tullaan päättämään paikallisesti, viime kädessä niiden käynnistämisestä päättää kuitenkin aina OAJ:n hallitus.

Työaikaa- ja palkkausta koskevia sopimusmääräyksiä kehitetään ja uudistetaan kaikilla OAJ:n sopimusaloilla. OVTES:n ammatillista koulutusta koskevat vuosityöaikakokeilut käynnistyvät jo sovittuun työaikamalliin perustuen myöskin lukuvuoden 2017-2018 alusta. 

 

Helsingissä 16.12.2016

 

Petri Lindroos
neuvottelujohtaja
OAJ ry