Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!


Työryhmä: Markku Heikkilä, Seppo Nyyssönen, Anja Tolonen, Matti Tiilikainen, Irma Vuorio-Hellman, Sini Taneli, Eija Suokko ja Laura Paljakka

Työryhmä piti kysymyksiä hyvinä ja selkeinä sekä vaikeustasoltaan vaihtelevina. Tehtävät olivat keskeisistä aihepiireistä ja kaikista kursseista. Mukana oli sekä perinteisiä että soveltavampia tehtäviä. Tehtäviin 5, 7 ja 9 oppikirjat tarjoavat niukalti materiaalia.


1. Buddhalaisuuden pääsuuntaukset
3p.

 • tunnistaa buddhalaisuuden perussuuntaukset, hinayana (theravada) ja mahayana
 • pari luonnehdintaa molemmista suuntauksista: esim. opilliset piirteet, maantieteellinen levinneisyys, kultillinen luonne, kulttuurivaikutus

5–6p.

 • tarkempi suuntausten esittely, hyvässä vastauksessa tämä tapahtuu esimerkiksi vertaillen
 • zen-buddhalaisuuden, lamalaisuuden, tantrismin ja länsimaisten mallien käsittely nostaa vastauksen tasoa, vaikka niitä ei täysiin pisteisiin vaaditakaan.


2. Martti Lutherin reformatoriset pääajatukset

3p.

 • tunnistaa 2 pääajatusta ja esittelee ne lyhyesti
 • muoto- eli raamattuperiaate / Raamatun keskeinen asema
 • sisältöperiaate (yksin armosta) / pelastusoppi
 • pelkkä käytännön uudistusten esittely tuottaa korkeintaan kolme pistettä.

5–6p.

 • ajatusten teologinen analysointi, esim. armo-opin sisältö
 • pääajatusten vaikutuksen ja merkityksen selvittely: esim. kansankielinen Raamattu, kansanopetus, ero katolisuuteen, reformaation kokonaisluonne


3. On sanottu, että 10 käskyä on elämää suojeleva laki. Millaisia elämää suojelevia arvoja käskyjen taustalla on?
3p.

 • dekalogin perussisällön tunnistaminen, mistä kokoelmasta on kyse
 • 2–3 arvoulottuvuuden esille ottaminen: elämän kunnioitus, Jumalan pyhyys, lähimmäisenrakkaus, rehellisyys, luotettavuus, uskollisuus Jumalalle ja ihmisille, työn ja levon vuorottelu

5–6p.

 • yksittäisten käskyjen lisäksi dekalogin kokonaisvaltaisen luonteen tunteminen (rakkauden kaksoiskäskyn ilmentymä)
 • vastauksen arvoa lisää konkreettisten esimerkkien käyttö (esim. vaikutus juutalaisuudessa, joku henkilöhahmo, Jeesuksen tulkinta tai toisaalta esimerkkejä nykypäivän elämästä)

Vastaus voi rakentua myös muutamien tausta-arvojen syvälliseen käsittelyyn.


4. Jeesuksesta käytetään Uudessa testamentissa erilaisia nimityksiä. Esittele näitä nimityksiä ja pohdi niiden merkitystä.

3p.

 • esitelty 3 eri nimitystä ja alustavasti selvitetty niitä (esim. Kristus, Messias, Ihmisen Poika, Jumalan Poika, Karitsa, Hyvä Paimen, Rabbi, Immanuel, Pelastaja, Vapahtaja, Lunastaja, Sana, Jeesus Nasaretilainen, Herra)
 • kuitenkin Jeesuksen pelastustehtävän keskeiset nimitykset tulisi esiintyä vastauksessa

5–6p.

 • 3 keskeisen nimityksen perusteellinen esittely, joka sisältää mm. nimityksen taustan, sisällön ja merkityksen analysointia
 • useiden nimitysten esittely; tällöinkin alustava teologinen analyysi tarvitaan
 • laatu on määrää tärkeämpi


5. Seurakuntalaisten kiinnostus seurakuntavaaleja kohtaan vaihtelee paikkakunnittain, mutta on yleisesti varsin vähäistä. Pohdi syitä, joiden vuoksi äänestysaktiivisuus on alhainen.
3p.

 • kysymystä voi lähestyä useasta eri näkökulmasta, esim. paikallistason tai
 • valtakunnan tason kysymyksenä, siis oman paikkakunnan käyttö esimerkkinä
 • on täysin sallittua
 • vastaus voi rakentua johonkin seuraavista näkökohdista: sekularisaatio, yleinen
 • kiinnostuksen puute, vaikuttamisen problematiikka, tiedon puute, uskonnon privatisoituminen

5–6p

 • edellisten syvällisempi käsittely
 • ansiona tarkastella vaaleja seurakunnan jäsenyyden ja sen tuoman oikeuden kautta
 • vertailu kunnallis- tai valtiollisiin vaaleihin tuo syvyyttä lisää samoin kuin herätysliikeiden käsittely


6. Mitä alla oleva maalaus kertoo suomalaisen kansanuskon ja kristinuskon kohtaamisesta?
3p.

 • alustavasti analysoitu maalauksen viestiä ja sisältöä, joka ilmenee jo maalauksen nimessä
 • perustiedot uskontojen kohtaamisesta: esim. kansanuskon lyhyt kuvaus, milloin kohtaaminen tapahtui, kristinuskon asema kohtaamisessa, synkretismin vaara

5–6p.

 • edellisten syvempi tarkastelu
 • asian problematisointi vaaditaan täysiin pisteisiin: kohtaaminen ei ollut kertakaikkista, vaan vuosisatojen prosessi
 • taidesuuntauksen (romantiikka) analyysi ei ole tarpeellista, mutta ei myöskään virheellistä


7. Pyhimyskultti ja pyhiinvaellusperinne katolisessa kirkossa

3p.

 • pyhimys-käsitteen määrittelyä (autuaaksi julistaminen, kanonisointi)
 • pyhiinvaellusten idean esittelyä (kohteet, hyvitystyöt, hengelliset ansiot, reliikkien parantava vaikutus)
 • tarkastelu voi olla historiallinen tai nykyhetkeen keskittyvä

5–6p.

 • pyhimyskultin merkityksen esittely
 • historiallisen taustan selvitys (vaikka lyhyestikin)
 • liittyminen katolisen kirkon oppiin ja liturgiseen käyttöön (esim. rukouksissa, pyhiinvaellusten etapit)


8. Kuvaile esimerkein positiivista ja negatiivista uskonnonvapautta.
3p.

 • positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden määrittely
 • alustava esimerkein tapahtuva konkretisointi (positiivinen: saa valita mihin kuuluu, saa harjoittaa, saa julistaa, saa kuulua yhteisöön; negatiivinen: ei tarvitse kuulua, ei tarvitse osallistua)

5–6p.

 • esittelyä voi syventää pohtimalla miten esim. armeijassa, koulussa, työyhteisössä uskonnonvapaudet voi toteutua, maahanmuuttajien tilanne hyvä esimerkki
 • eri maiden tilanneanalyysi tuo lisäarvoa
 • myös uskonnonvapauden historiallinen analyysi lisäansio


9. Kristinusko Afrikassa

3p.

 • jostakin yhdestä seuraavasta näkökulmasta tapahtuva perusesittely tai muutaman yleisempi luonnehdinta: lähetyshistoria, nuoret kirkot, kulttuurien kohtaaminen, kristinuskon painoarvo ja vaikutus Afrikassa, maakohtainen erittely, afrikkalaisen kristillisyyden luonne, uskontojen kohtaaminen, uskonto ja politiikka (apartheid)

5–6p.

 • edellisistä 2–3 näkökulmaa hyvin esillä
 • täysiin pisteisiin vaaditaan, että esittelyssä on mukana sekä historiallinen että nykypäivän näkökulma
 • eri maiden avulla tapahtuva perustelu on lisäansio

Vaihtoehtoisen vastauksen voi rakentaa yhden asian perusteellisen käsittelyn varaan.


+10. Elämän kunnioittamisen periaate maailmanuskonnoissa. Syvennä vastausta vertaillen kahta maailmanuskontoa.
3p.

 • kahden uskonnon periaatteen esittely ja alustava vertailu
 • esitelty elämän kunnioittaminen universaalina uskonnollisena periaatteena

5–9p.

 • periaatteen syvällinen erittely: uskonnollisesta, filosofisesta tai teologisesta näkökulmasta
 • havainnollistetaan kahden uskonnon avulla. Keskeistä tällöin on vertailu!
 • pohditaan periaatteen sisällön lisäksi sen vaikutuksia sekä yhteiskunnallisesti että uskonnon sisäisesti (esim. miksi tässä uskonnossa tämä periaate ja mitä vaikuttaa uskonnon toimintaan)
 • korkeimmat pisteet edellyttävät elämän kunnioittamisen periaatteen toteuttamisen liittyvän problematiikan esittelyä: ihanteet vs. käytänteet