Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!


Laativat: Risto Saarinen ja Virpi Mäkinen

Ohjeiden vaativuusaste perustuu olettamukselle, että laudatur-rajan ihanne olisi noin 33p.


Tehtävä 1.

 • Jokaisesta kuvasta 2p seuraavasti: symbolin tunnistus 1p, uskonnollisen merkityksen selvittäminen 1p. Lyhyt selonteko merkityksestä riittää, esim. seuraavaan tapaan:
 • kuva esittää ehtoollista (1p), ehtoollinen on sakramentti ja puhuu syntien anteeksiantamisesta ja kiirastorstain muistamisesta (2p.).
 • karitsa viittaa Jumalan Karitsaan, Kristukseen (1p.); Karitsa liittyy juutalaiseen pääsiäisateriaan ja Jeesuksen ristinkuolemaan uhrikaritsana (2p.).
 • kyyhkynen viittaa Pyhään Henkeen (1p.) joka on yksi Jumalan kolmesta persoonasta, annettiin helluntaina, liittyy kasteeseen (2p.).

Tehtävä 2.

3p.
 • sintolaisuus ja sen rooli valtionuskontona
 • buddhalaisuus otettu huomioon
 • uskontojen moninaisuus ja yhdenkin ihmisen moniuskontoisuuden mahdollisuus
5–6p.
 • buddhalaisuus ja sintolaisuus selitetty seikkaperäisemmin, buddhalaisuuden eri muotoja, kuten zen-buddhalaisuus, sintolaisuuden yhteys kansalliseen kulttuuriin, arvoihin ja keisarin asemaan
 • pienempiä ryhmiä mainittu (esim. kristinusko, uususkonnot)
 • moniuskontoisuuden ja synkretismin ongelmia pohdittu syvemmin

Tehtävä 3.


3p.
 • peruskertomuksen esittely, jossa mainitaan useimmat seuraavista: ristiltä otto, hautaaminen, naiset haudalla, enkelin ilmoitus ylösnousemisesta sekä jokin ylösnousseen Jeesuksen kohtaamiskokemus (Emmauksen tie, Galilea, lähetyskäsky), taivaaseen astuminen
5–6p.
 • kaikki edellä mainitut on selitetty ja raamattuliittymät ovat tarkkoja ja oikein
 • korkeimmissa pisteissä myös jotakin evankeliumien kertomuksen luonteesta, kuten että se on uskovien todistusta, että Markuksen ev. loppu on lyhyehkö, että eri evankeliumit ovat pitkälti (mutta eivät täysin) yhteneviä
 • Apostolien tekojen mukaanotto on virhe (esim. helluntai virhe, mutta taivaaseenastuminen oikein, koska evankeliumeissa)

Tehtävä 4.


3p.
 • Agricolan elämäkerran peruskuvaus (opinnot Saksassa, Turun piispa)
 • kirjoista ABC-kirja ja Uusi testamentti mainittu
 • edelliset nivottu merkityksen selittämiseen: toi vaikutteita, loi kirjasuomen, opetustyö
5–6p.
 • elämäkerran ja vaikutuksen seikkaperäisempi esittely, useita käännöstöitä mainittu
 • kirkon vaikeudet Ruotsin kuninkaan politiikan kanssa mainittu, Agricolan sinnikkyys näissä suhteissa (rauhanneuvottelijana toimiminen lisäansio)

Tehtävä 5.


3p.
 • kummankin ryhmän peruskatsomuksia selvitetty, esim. helluntailaiset: henkilökohtainen kokemus, pyhitys, uskovien kaste, katolilaiset: kirkkokeskeisyys, sakramenttien ja pappisviran korostus
 • vertailussa mainittu lähinnä näistä seuraavia eroja
5–6p.
 • kumpikin kirkkokunta kuvattu seikkaperäisemmin
 • vertailussa erojen lisäksi myös yhtäläisyyksiä, esim. Raamatun auktoriteetti molemmissa, pyhityksen asema, uskon ja hyvien tekojen yhteenkuuluvuus, yliluonnollinen ja ihmeet molemmissa
 • painopiste "opillisissa käsityksissä", jota ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää liian suppeasti, vaan em. seikat myös oppiin liittyviä (mutta ei kirkkohistoriallista taikka kulttuurista painopistettä)

Tehtävä 6.


3p.
 • lainauksen perussanoman analyysi, jossa seuraavat asiat huomioitu 1) ihmisen onnellisuus päämääränä, 2) eri uskontojen oletettu yhtäläisyys, 3) Tiibetin buddhalaisuudesta ja Dalai laman asemasta jotakin
 • jokin kommentti väitteen paikkansapitävyydestä
5–6p.
 • syvempi perussanoman analyysi, jossa em. asiat osataan myös arvioida omakohtaisemmin ja kriittisemmin ("paikkansapitävyys")
 • korkeisiin pisteisiin voi päästä erilaisilla käsittelytavoilla, myös etiikan teorioista käsin lähtemällä. Olennaista on tällöin yhtäältä esitellä faktoja uskonnoista, etiikasta jne, toisaalta kyetä pohtimaan kriittisesti väitettä

Tehtävä 7.

3p
 • lausumien perussisältö ymmärretty oikein, havaittu köyhyyden sekä myönteisiä että kielteisiä merkityksiä ja vertailtu niitä
 • 1–2 toimintamallia, esim. avustustoiminta, vaatimaton elämäntapa
5–6p.
 • edellisen lisäksi osataan syvemmin tulkita kohtia ja nähdä "köyhyys" myös uskonnnollisena taikka vertauskuvallisena ("maailman silmissä köyhät") käsitteenä
 • kristillisiä toimintamalleja on esitetty useampia ja niiden hyviä ja huonoja puolia osattu analysoida

Tehtävä 8.


3p.
 • painopiste tulee olla kysymyksen mukainen, siis nykypäivässä
 • kuoleman siirtyminen pois kotoa: sairaalaan, vanhainkotiin, hautaustoimistojen ja ammattilaisten käsiin
 • jokin viite myös mentaalisesta "kuolemaan suhtautumisesta"
5–6p
 • nykypäivän ja sadan vuoden takaisen ajan välisiä eroja on osattu esittää eritellymmin ja monipuolisemmin
 • myös mentaalinen maailma on osattu sanoittaa, esim. että nykyään kuten ennenkin pelätään kuolemaan, mutta nykyään konkreettinen kuolema ei ole fyysisesti läsnä (mutta filmeissä jne.). Erilaiset lähestymistavat hyviä, kunhan yleisesti uskottavia
 • kuvan tarkoitus on antaa olennaisia vihjeitä 100 vuoden takaisista ajoista (vaatetus, virsikirja, ruumiin käsittely), mutta itse kysymyksen tähtäyspiste on nykyajassa. Siksi korkeisiinkin pisteisiin voi yltää ilman kuvan analyysia, ja toisaalta pelkkä kuvaan keskittyminen on virhe. Muuten kuvan hyödyntäminen ansio.

Tehtävä 9.


3p.
 • taulukon onnistunut perusluenta: naiset uskonnollisempia kuin miehet, yksilölliset uskonnollisuuden piirteet korostuvat, suhteellisen korkeita "hengellisyyden" arvoja hyvin monissa kohdissa
 • jonkinlainen luonteva selitys tuloksille siten, että ne liitetään "nuorten aikuisten" viiteryhmään
4–6p.
 • edellisten lisäksi osataan tuoda esiin suomalaisen uskonnollisuuden peruspiirteitä, esim. korkea rippikoulun käyntiprosentti, luonnon ja lähimmäisen auttamisen merkitys, kriittinen asenne "uskovaisuuteen" samalla kun yleinen hengellisyys voidaan myöntää
 • yhteiskunnallinen ulottuvuus huomioitu, esim. kaupungin ja maaseudun ero, nuorten ja vanhojen ihmisten uskonnollisuuden ero
7–9p.
 • korkeimmissa pisteissä edellisten asioiden lisäksi korostuu tehtävänannon "selitä ja pohdi": osataan selittää myös yksittäisten vastausten välisiä eroja ja tarjota erilaisia selityksiä eri tavalla ilmeneviin eroihin
 • korkeissa pisteissä ei niinkään arvosteta omaperäisiä selityksiä kuin kykyä liittää taulukon aineisto uskonnon kursseilla opittuihin asioihin (myös oppiainerajojen ylitys psykologiaan, yhteiskuntaoppiin)

Tehtävä 10.

3p.
 • osataan esittää kolme mallia lyhyesti (kahden mallin ansiokkaampi esittely voi yltää kolmeen pisteeseen
4–6p.
 • kolme mallia (tai useampi) on esitelty syvemmin ja liitetty historiallisiin asiayhteyksiinsä
7–9p.
 • useita malleja on esitelty syvällisesti ja liitetty historiallisiin asiayhteyksiinsä
 • osataan myös arvioida mallien etuja ja ongelmia sekä mahdollisesti sitä, miten ne vaikuttavat nykypäivänä, joka voi olla erilainen kuin mallien syntytilanne
 • korkeimmissa pisteissä tulee myös olla tarkkarajaiset ja määritellyt käsitteet "kirkolle" ja itse valtiosuhteelle. Esim. Suomessa kaksi kansankirkkoa erilaisessa suhteessa kuin muut, USA:ssa ei niinkään yhden kirkon eroa valtiosta, vaan kaikkien kirkkokuntien samanlainen kohtelu, katolisissa maissa sen sijaan usein yhden kirkon kohtelu etualalla