Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Laatijoina: Jussi Ikkala, Jyri Komulainen, Seppo Nyyssönen, Outi Raunio-Hannula, Elina Ruoko, Eija Suokko

Yleistä: Kysymykset olivat hyviä ja selkeitä. Etiikan kysymyksiä oli poikkeuksellisen vähän. Jokerit olivat pohdintaa edellyttäviä ja sopivan haasteellisia kysymyksiä.

1. Profeetta Muhammadin asema ja merkitys islamissa

3 p.
- Oppilas tunnistaa Muhammadin merkityksen islamin syntyvaiheissa ja osaa ajoittaa hänen toimintansa
- Alustavasti Muhammadista profeettojen ketjun huipentumana

5-6 p.
Kiitettäviin pisteisiin vaaditaan useamman näkökohdan syvällisempi käsittely, esim.

- Vastauksessa oivallettu Muhammadin korkea asema islamissa
- Muhammadin ja Koraanin välinen yhteys selkeästi esiteltynä
- Muhammadin merkitys yhteiskunnallisena ja uskonnollisena vaikuttajana (esim. sunna, hadithit, ja sen vaikutus shariaan)
- Muhammadin elämän yhteys islamilaiseen juhlaperinteeseen
- Erityisansio: shiialaisuuden ja sunnalaisuuden erilaiset painotukset

2. Lännen ja idän kirkkojen eroon vuonna 1054 johtaneet syyt

3 p.
- Vastauksen painon pitää olla syissä, ei esimerkiksi nykypäivän tilanteen kuvaamisessa
- Kyseessä paavin ja Konstantinopolin patriarkan muodollinen välirikko
- Lisäksi joku pitkän linjan syistä mainittu, esim. latina vs. kreikka, Rooman valtakunnan poliittisen jakolinjat (myös Länsi-Rooman romahtaminen ja Bysantin jatkuvuus)

5-6 p.
- Useampia selittäviä tekijöitä, joita on osattu ryhmitellä esim. seuraavasti: kulttuuriset, poliittiset, teologiset, maantieteelliset syyt.
- Mahdolliset viittaukset myöhempään historiaan ja/tai nykypäivään voidaan katsoa ansioksi.

3. Millä perusteilla Jeesusta voidaan pitää historiallisena henkilönä?

3 p.
- Uuden testamentin maininnat (esim. evankeliumit)
- Joku ulkopuolisen lähteen antama todiste (esim. roomalaiset ja/tai juutalaiset lähteet)

5-6 p.
- Vastauksessa heijastuu myös lähteisiin liittyvä problematiikka (esim. evankeliumien erilaiset kuvaukset samoista tapahtumista, ulkopuolisten lähteiden niukkuus, apokryfisten evankeliumien myöhäisyys)
- Lähteiden ajoittaminen
- Erityisansio vastauksessa on, jos viitataan perusteluina seikkoihin, jollaisia ei sepitetyssä tarinassa olisi (esim. naiset ensimmäisinä todistajina; Jeesuksen opetuslasten kannalta nolot yksityiskohdat kuten Pietarin kieltäminen)

4. Selitä seuraavat uskontoihin liittyvät termit. Anna myös yksi esimerkki uskontoperinteestä, jossa termi esiintyy.
a) samaani

b) ahimsa
c) inkarnaatio

- 1 p. oikea selitys + 1 p. oikea esimerkki per kohta.

5. Miten ihminen pelastuu luterilaisen uskonkäsityksen mukaan?

3 p.
Vähintään kaksi seuraavista:
- Kristus pelastuksen perustana
- Luterilainen uskonkäsitys painottaa Jumalan armoa, ei tekoja pelastuksen perustana
- Sakramenttien merkitys (kaste, eukaristia) pelastuksen välineinä
- Pelastuskäsityksen historiallisten juurien esittely (esim. Lutherin reformatorinen löytö)

5-6 p.
- Useampia edellä mainituista
- Syvällisempää pohdintaa uskon ja tekojen suhteesta (esim. teot uskon seurauksena ja kohteena lähimmäinen)
- Erityisansiona esim.:

 • vertailu katolisen kirkon käsitykseen ja ekumeeniseen lähentymiseen (huom! Nykypäivän katolisen kirkon käsitys eri kuin keskiajalla)
 • Lutherin näkemys yksinkertaisesta predestinaatiosta
6. Franciscus Assisilainen on katolisen kirkon luonnon suojelemisen pyhimys. Myös muiden kirkkojen ympäristöaktivistit ovat hakeneet hänestä innoitusta. Mikä Franciscus Assisilaisen elämässä ja opetuksessa selittää hänen ajankohtaisuutensa ympäristökysymyksissä? Voit käyttää kuvia apunasi.

Huom! Kuvia ei ole pakko käyttää apuna

3 p.
- Franciscuksen ihanne köyhyydestä
- Alustavasti Franciscuksen luontosuhteesta (esim. saarnasi linnuille)
- Kuvassa näkyvät stigmat eivät varsinaisesti liity aiheeseen, mutta yleisempänä taustatietona voidaan katsoa pieneksi ansioksi

5-6 p.
- Syvällisempää pohdintaa Franciscuksen ja hänen luontosuhteestaan sekä köyhyyden ja kohtuullisuuden teemasta
- Ajankohtaiset ympäristökysymykset nostetaan esille, esim. kohtuullinen kuluttaminen, omien tekojen vaikutus, eläinten kohtelu, ihmisen ja luonnon suhde
- Erityinen ansio, jos vastauksessa tunnistetaan toisena kuva-aiheena oleva Gubbion suden kesyttäminen

7. Amerikassa on syntynyt kristinuskon pohjalta uusia uskonnollisia yhdyskuntia. Näistä tunnetuimpia ovat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonikirkko) sekä Jehovan todistajat. Esittele lyhyesti kummankin opillisia erityispiirteitä.

Pisteytyksessä kummastakin saa 3 p. Siksi ansiokaskin vastaus, jossa käsitellään vain toista, voi saada korkeintaan 3 p.

3 p.
- Molempien oppia kuvattu alustavasti (esim. Jumala, ihminen, pelastuminen, kuoleman jälkeinen elämä, opin perusta, elämäntapojen yhteys opillisiin kysymyksiin, opin historiallinen tausta)

5-6 p.
- Kummankin opillisia erityispiirteitä kuvattu laajemmin ja/tai syvällisemmin
- Lisäansio: liikkeiden keskinäinen vertailu; vertailu klassiseen kristinuskoon (esim. kolminaisuusoppi, Jeesuksen asema)

8. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa säätelevässä kirkkolaissa todetaan seurakunnan varoista ja kirkollisverosta muun muassa seuraavaa:

"Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen." (KL 15 luku 1 §)

"Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona." (KL 15 luku 2 §)

Mitä yksittäisen kirkon jäsenen ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä palveluja näillä rahoilla saadaan?

3 p.
- vastauksessa käsitellään joitakin seurakunnan palveluja ja työmuotoja (esim. lapsi- ja nuorisotyö, sielunhoito, diakoniatyö, kirkollinen kulttuuriperintö, hautaustoimen ylläpito, työ erityisryhmien parissa, kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset)

5-6 p.
- vastauksessa pohditaan em. asioita syvällisemmin ja laajemmin
- kiitettävässä vastauksessa käsitellään kirkon toimintoja sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta

+9. Moni länsimaalainen matkustaa Aasiaan etsimään itämaista viisautta. Millaisia erilaisia meditaatioperinteitä ja henkisiä harjoituksia Aasia tarjoaa uskonnolliselle turistille?

3 p.
- osattu mainita alustavasti 1-2 erilaista meditaatioperinnettä tai henkistä harjoitusta, esim.

 • buddhalaisuus: esim. mietiskelytekniikat, zen (budo-lajit, teeseremonia, kalligrafia, jne.), luostarit, Tiibetin buddhalaisuus, rukousmyllyt, pyhiinvaellukset, mantrat
 • hindulaisuus: esim. jooga, ashramit, äiti Amma, gurut, Hare Krishna, pyhiinvaellukset, askeesi, mandalat, astrologia
 • kiinalainen perinne: esim. taiji, feng shui, kungfu, lääketiede, astrologia
 • islam: suufi-perinteet
 • kysymystä voidaan tarkastella myös, miten aasialaisten taidemuotojen kautta voidaan tavoitella harmoniaa

5-6 p.
- osattu esitellä useampia edellä mainituista
- vastauksessa kiinnitetään huomiota myös henkisten harjoitusten päämääriin

7-9 p.
- pohditaan uskontojen ja kulttuurien kohtaamisen kysymyksiä, esim. miten itämaiset perinteet saattavat muuttua länsimaalaisten harjoittaessa niitä; "uskonnollinen turismi", kaupallistuminen, eksotiikan haku
- pohditaan henkisten harjoitusten uskonnollista/ei-uskonnollista luonnetta (esim. joogaharjoitusten suhde hindulaisiin oppeihin)

+10. 2010-luvun suomalainen yhteiskunta on aiempaa monimuotoisempi niin uskonnollisesti kuin kulttuurisestikin. Rinnakkain elää erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä. Pohdi, millaisia haasteita tästä seuraa yhteiskunnallisesti. Valaise vastaustasi esimerkein.

3 p.
- vastauksessa nostetaan esille 2-3 seuraavista:

 • Uskontojen kohtaaminen
 • Kristinuskon erilaiset tulkinnat (liberaalit vs. konservatiivit)
 • Arvomaailmojen yhteen törmäykset ja erilaiset käsitykset "arkisista asioista" (esim. avioliitto, homoseksuaalisuus, alastomuus, perhekeskeisyys, ruoka, alkoholin käyttö, lasten kasvatus, ihmisoikeudet)
 • Maallistuminen
 • Ateismi (esim. vapaa-ajattelijoiden kampanjat)
 • Kulttuurikiistat (esim. burkha-kiistat, ympärileikkauksen salliminen)
 • Uskonnon ja valtion suhde (esim. suomen laki ja sharia-laki)
 • Uskonnonvapauden kysymykset
 • Uskonnonopetus koulussa
 • Koulujen juhlaperinne, oppitunnit (esim. musiikki, liikunta, kuvataide)
 • Nationalismi ja rasismi
 • EU:n uskontopolitiikka voi näkyä vastauksissa (esim. krusifiksit seinillä, minareettien rakentaminen)

5-6 p.
- vastauksessa esiintyy useampia edellä mainituista ja niitä käsitellään hyvin perustellen

7-9 p.
- syvällistä pohdintaa moniarvoisesta yhteiskunnasta
- yksilön ja yhteisöllisten traditioiden välinen jännite (esim. individualismi tulee haastetuksi)
- vastauksen hyvä jäsentely yhteiskunnan näkökulmasta: esim. eettiset, poliittiset, arjen, koulutukselliset, taloudelliset, sosiaaliset ja turvallisuus haasteet